Steinerkasvatuksen liitto

Kasvatusfilosofia

Steinerkasvatuksen lähtökohtana on kasvatusfilosofinen näkemys ihmisestä kehollisena (fyysisenä), tajuisena (sielullisena) ja itsetajuisena (henkisenä) kokonaisuutena.

Kasvatuksellisia periaatteita elävöittävät antroposofiset ajatukset ja tutkimustoiminta.

Antroposofialla tarkoitetaan perusteellista ja kattavaa ihmisen ja maailman tutkimusta.

 Rudolf Steiner muotoili termin 'antroposofia' 1900-luvun alkupuolella kuvatakseen työtään ja tutkimustaan, joka käsitteli elämän, ihmisyyden ja maailman perusolemusta. Tutkimustyöhön pyrittiin sisällyttämään sekä elämän käsin kosketeltavat, materiaalisesti todistettavat osat että olemassaolon ja todellisuuden käsitteellisemmät, henkiset ulottuvuudet.

Antroposofia on tiedon, käytännön ja tutkimuksen alati kehittyvä tarkastelutapa. Työhön sisältyvät tahdon, tunne-elämän ja ajattelun tutkimus. Tällainen työ usein pakenee nykystandardien mukaisia todistamisen (evidenssin ja verifikaation) määritelmiä. Kuitenkin työ käsittää keskeiset välineet, jotka varustavat ja voimaannuttavat ihmisen ja erityisesti kasvavan lapsen rakentamaan niitä kokemuksia, oppimisprosesseja ja kompetensseja, jotka palvelevat häntä koko elämän ajan.Steinerkasvattajat opiskelevat ja tutkivat antroposofiaa syventääkseen tietoa ja kehittääkseen työtään opettajina kouluissa ja oppimisen kohtauspaikoissa. Antroposofian filosofiset ja metodologiset lähestymistavat nähdään henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun työkaluina, niitä ei opeteta kouluissa oppiaineena tai elämänkatsomuksena.

 

 

>> Vapaus kasvatuspäämääränä tarkoittaa, että lapsi kasvaa ajattelevaksi, huomioivaksi, luovaksi ihmiseksi.

 

 

>> Vapaus ei ole ensisijainen metodi, vaan päämäärä.

 

 

 

 

 

 

kupla_mahtavaa_O.png

IKONIT_orava_oikea.png