Steinerkasvatuksen liitto

Steinerkasvatuksen liitto ry:n SÄÄNNÖT

(Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 2.2.2009, muutos rekisteröity 20.11.2013)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Steinerkasvatuksen liitto ry, ruotsiksi Förbundet för steinerpedagogik rf, epävirallisesti englanniksi Federation for Steiner Waldorf Education in Finland ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen steinerkoulujen ja –päiväkotien ja muiden rekisteröityjen steinerpedagogisten yhteisöjen yhdyselimenä, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja edustaa steinerpedagogiikkaa ja sen tuntemusta Suomessa jäsenjärjestöjensä rinnalla.

Yhdistys toimii yhdyselimenä kansainväliseen steinerpedagogiseen liikkeeseen.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös

 • valvoa steinerpedagogiikan alalla toimivien yhteisöjen yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä. 
 • edistää jäsenten ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä taloudellisten toimintaresurssien riittävyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • antaa lausuntoja
 • seurata alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä
 • pitää yhteyttä päättäjiin, viranomaisiin ja muihin tarvittaviin tahoihin, jotka vaikuttavat jäsenistön toimintaedellytyksiin
 • järjestää ja tukea taloudellisesti pedagogista tutkimus- ja selvitystyötä, sekä järjestää esitelmä-, näyttely-, kurssi- ja seminaaritoimintaa
 • julkaista tarkoitukseen soveltuvaa kirjallisuutta ja painotuotteita
 • koota työryhmiä
 • kehittää taloudellista yhteistyötä järjestämällä kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia.
 • huolehtia jäsenistön tiedottamisesta
 • osallistua edustajiensa välityksellä kansainväliseen yhteistyöhön
 • järjestää jäsenistölleen virkistys- ja kulttuuritilaisuuksia sekä erilaisia juhlia
 • sekä ryhtyä muihin vastaaviin tarkoitustaan edistäviin toimiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa pienimuotoista kioski- tai muuta vastaavaa myyntitoimintaa yhdessä toimipisteessä tai järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta sekä kiinteää omaisuutta, toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi tulla hakemuksesta jokainen steinerpedagogisia päämääriä toteuttava oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

Yhdistyksen kokous hyväksyy uudet varsinaiset jäsenet hakemusten perusteella.

Kannatusjäseneksi voi tulla yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannatusjäseneksi tullaan johtokunnan päätöksellä ja maksamalla kannatusjäsenmaksu.

Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta, mutta on puheoikeus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyys päättyy omasta pyynnöstä tai johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamista jäsenelle on järjestettävä kuulemismahdollisuus.

Kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi jos jäsen on jättänyt kuukauden ajan maksamatta edellisen kalenterivuoden erääntyneen jäsenmaksunsa.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 7-12 varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Johtokunnan jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Johtokunnan varsinaisista ja henkilökohtaisista varajäsenistä on erovuorossa vuosittain neljäsosa valitsemisjärjestyksessä. Yhdistyksen toiminnan ensimmäisenä kolmena toimintavuonna erovuorot päätetään arvalla.

Johtokunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenen toimikausi on sama kuin varsinaisen jäsenen toimikausi.

Johtokunnan jäsenet voidaan valita edustamaan tiettyä aihealuetta tai tehtävää.

Puheenjohtajan valitsee yhdistyksen kokous syyskokouksessa aina neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on kokouksessa läsnä.

Johtokunta pyrkii päätöksissään yksimielisyyteen, mutta se voi tehdä päätöksensä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunta ottaa harkintansa mukaan tarpeelliset virkailijat ja määrää heidän palkkionsa.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai kolmen johtokunnan jäsenen vaatimuksesta.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yksin. Lisäksi johtokunta voi määrätä henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille.

8§ Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen yhdistyksen syyskokousta.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Edellisen toimintakauden vuosikertomus ja tilit on jätettävä tilintarkastajille 4 viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta kahden viikon kuluessa siitä, kun tilit, vuosikertomus ja muut tarpeelliset asiapaperit on heille jätetty.

Johtokunnan on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.

9§ Yhdistyksen kokous ja kokouskutsu

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitse tai sähköpostitse lähetetyllä kirjallisella kutsulla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty yhdistyksen johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, kun jäsenyhdistyksen jäsenmäärä on alle 200, kaksi ääntä kun jäsenmäärä on 200-299, kolme ääntä kun jäsenmäärä on 300 tai yli. Muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä
 6. Esitellään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
 7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen
 8. Johtokunnan puheenjohtajan valinta joka 4.vuosi
 9. Yhdistyksen johtokunnan uusien jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle yhdistyksen kokousta edeltävään johtokunnan kokoukseen mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkaantumisesta edellyttää asian käsittelyä kahdessa peräkkäin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ensimmäisessä päätöksen tekoon riittää yksinkertainen enemmistö ja toisessa 2/3 enemmistö.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä jonkin yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevan toiminnan tukemiseksi, kuitenkin siten, että kohde on oikeuskelpoinen yhdistys tai muu aatteellinen rekisteröity yhteisö.

 

>> sivun alkuun